Kód: 1068 | Značka: Collonil

Collonil Soft Cleaner 200 ml

189 Kč
Skladem

Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, materiály z mikrovlákna a textilní materiály včetně umělého veluru.

Kategorie: Údržba obuvi

Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, materiály z mikrovlákna a textilní materiály včetně umělého veluru.

Vhodné na obuv, oděvy i galanterii. Lze použít i na skvrny na koberci a nábytku.

Čistí jemně do hloubky a oživuje barvy.

 

 

Návod na použití přípravku Collonil Soft Cleaner:

Před použitím protřepejte. Znečištěné místo navlhčete, naneste pěnu a vyčistěte kartáčem na textil. Nečistotu a pěnu setřete hadříkem navlhčeným vodou. Po zaschnutí materiál naimpregnujte a semišový materiál ještě před impregnací zdrsněte.

 

 

Povinné informace:

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje : alifatické uhlovodíky 15-30%
aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky